Polityka prywatności

Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem strony internetowej pod adresem www.osiedleinnova,pl i www.apartamentyinnova.pl  ("Strona") jest Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000235595.

 

Grupę FPP tworzą następujące spółki:

 • Fadesa Polnord Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • Osiedle Innovasp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • FPP Osiedle Moderno sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • FPP Powsin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

(dalej: "Spółki z grupy FPP").

 

1. Warunki korzystania ze Strony

1.1 Wszelkie prawa do Strony, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

1.2 Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na Stronie.

1.3 Użytkownik może korzystać z utworów czy baz danych zawartych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody FPP, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Strony w całości lub we fragmentach.

2. Wyłączenie odpowiedzialności

2.1 Strona ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji o usługach świadczonych przez Spółki z grupy FPP, w szczególności o inwestycjach mieszkaniowych Spółek z grupy FPP.

2.2 Dane publikowane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.3 Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Spółki z grupy FPP nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantują poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie.

2.4 Informacje o dostępności mieszkań, zamieszczone na Stronie są aktualizowane na bieżąco, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, ostatecznych informacji o dostępności danego mieszkania może udzielić wyłącznie biuro sprzedaży.

2.5 Spółki z grupy FPP nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie Spółki z grupy FPP wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu.

2.6 W żadnym wypadku Spółki z grupy FPP, spółki powiązane ani też partnerzy, agenci lub pracownicy Spółek z grupy FPP lub spółek powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na Stronie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

2.7 Niektóre z linków umieszczonych na Stronie odsyłają do serwerów i stron internetowych administrowanych przez osoby trzecie, za które Spółki z grupy FPP nie ponoszą odpowiedzialności. Spółki z grupy FPP nie ponoszą odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach i stronach internetowych, w szczególności za ich zgodność z prawdą.

2.8 FPP zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Stronie w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Strony.

3. Polityka ochrony danych osobowych

3.1 Wypełniając umieszczone na Stronie formularze kontaktowe użytkownicy mogą, w razie wyrażenia przez nich zgody, udostępniać swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, w związku z zamiarem przetwarzania danych osobowych informuje Panią/Pana, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Osiedle Innova sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-807, al. Jerozolimskie 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000304163, e-mail: daneosobowe@fadesapolnord.pl
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit a RODO);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu;
 • dane osobowe mogą być powierzane Fadesa Polnord Polska sp. z o.o., firmom informatycznym oraz firmom pośredniczącym w obrocie nieruchomościami na podstawie zawartych umów powierzających przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 • w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • w celu cofnięcia którejkolwiek z udzielonych zgód należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@fadesapolnord.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Osiedle Innova sp. z o.o., Dział Administracji Sprzedaży, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa;
 • na zasadach określonych w RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
 • prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z ADO za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail daneosobowe@fadesapolnord.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Osiedle Innova sp. z o.o., Dział Administracji Sprzedaży, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.

 

W przypadku nawiązania kontaktu poprzez wskazany na stronie adres e-mail lub numer telefonu, Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z powyższą informacją, w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji.

 

3.2 Spółki z grupy FPP wykorzystują odpowiednie technologie oraz wprowadzają wewnętrzne procedury w celu utrzymania bezpieczeństwa zgromadzonych danych osobowych użytkowników oraz uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do nich. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem.

3.3 FPP wykorzystuje tzw. "cookies" - małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia ze Stroną. Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Stronie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez FPP ani Spółki z grupy FPP w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników. Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom usuwanie cookies z ich komputerów lub wyłączenie opcji ich przyjmowania. Blokowanie cookies umieszczanych przez Witrynę nie powinno powodować utrudnień w korzystaniu z większości jej treści. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.

3.4 Inne strony internetowe, zarówno te dostępne dzięki linkom umieszczonym na Stronie, jak i te, które umieszczają linki do Strony, mogą stosować inne zasady ochrony prywatności. Spółki z grupy FPP zalecają zapoznanie się z treścią tych zasad na poszczególnych stronach.